Åpenhetsloven

Eurosupply AS er en fullsortiments skipshandel som opererer ut fra Bergen, Haugesund og Porsgrunn. Vi er en del av Servicegrossistene, en kjede av 14 storhusholdningsgrossister i Norge.

Eurosupply er bevisst på vårt samfunnsansvar og er i gang med å implementere «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» (Åpenhetsloven), i virksomheten.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt i samarbeid med vårt kjedekontor, Servicegrossistene AS, og vil være en del av våre fortløpende leverandørevalueringer. Vi foretar regelmessige vurdering og oppfølginger av våre kontraktsvilkår knyttet til helse- miljø og sikkerhet samt anstendige arbeidsforhold. Vi iverksetter særskilte undersøkelser ved varsel eller mistanke om brudd på bestemmelsene.

Nedenfor gis en overordnet beskrivelse av arbeidsmetodikk:

Det gjennomføres en overordnet risikovurdering for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med hovedvekt på utenlandske leverandører. Vi legger til grunn følgende kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens.


Kriterier for vurdering av sannsynlighet:

  1. Svært sjelden: Vil sannsynligvis ikke inntreffe de neste 5 årene

  2. Sjelden: Sannsynlighetsovervekt for å inntreffe de neste 3-5 årene

  3. Sannsynlig: Forventes å inntreffe de neste 3-5 årene

  4. Svært sannsynlig: Pågår eller forventes inntreffe innen 3 år

  5. Påregnelig hendelse: Pågår

Kriterier for vurdering av konsekvens:

  1. Ubetydelig: Vil ikke forårsake noen skade eller brudd på menneskerettigheter

  2. Lav: Vil sannsynligvis gi mindre alvorlig fysisk skade, og/eller noe psykisk skade

  3. Middels: Vil ikke forårsake noen skade, men kan oppstå brudd på menneskerettigheter.

  4. Høy: Vil sannsynligvis gi mindre alvorlig fysisk skade, og/eller alvorlig psykisk skade

  5. Alvorlig: Kan forårsake tap av liv eller alvorlig fysisk skade